SỮA A2 LÀ GÌ?

6 phút đọc /
Tiêu hóa và dinh dưỡng

Protein sữa bò gồm có váng sữa và casein. Casein sữa bò có nhiều b-casein, trong đó A1 và A2 b-casein là phổ biến nhất. Sữa A2 là loại sữa không chứa casein A1.A2 b-casein là biến thể nguyên thủy của sữa bò, được tìm thấy từ hàng ngàn năm trước. Thực tế biến thể A1 b-casein được phát hiện từ biến thể A2 từ 5000-10000 trước vì chọn lọc di truyền và thuần hóa bò. So sánh với sữa A1, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sữa A2 có thể mang lại nhiều lợi ích.  

 

Sữa A2 là gì?

Tài liệu tham khảo:

1: Hester SN, J Nutr Metab 2012;2012:1–13. 

2: USDA nutrient database: http://puroxi.com/wp-content/uploads/2011/04/Cows-Milk-Nutritional-Value.pdf  

3: Kunz C, Lönnerdal B. Acta Paediatr 1992;81:107–12.  

4: Wal J-M. Ann Allergy 
Asthma Clin Immunol. 2002;89(Suppl 9):3–10.  

5: Monaci L, Eur Food Res Tech. 2006;223:149–79.  

6: Kaminski S, Journal of Applied Genetics 2007;48(3):189–198.  

7: Nilsen H, Genet. Sel. Evol. 2009; 41: 24.  

8: Ng-Kwai-Hang KF and Grosclaude F. Genetic polymorphism of milk proteins. In: Fox PF, McSweeney PLH (eds). Advanced Dairy Chemistry: 2002, pp 739–816.  

9: Sadler MJ and Smith N. Infant 2013; 9:173-176.  

10: Asledottir T, Int Dairy J. 2018;81: 8-11.  

11. Pal S, Nutrients 2015;7:7285-97.  

12: Wada Y & Lönnerdal B. Pediatric research 2015;77(4), 546-553.  

13: Duarte-Vasquez M, Foods 2017, 6(7), 50.  

14: Jinsmaa Y, Yoshikawa M. Peptides. 1999;20:957-62.  

15: de Noni, I. Food Chem. 2008, 110, 897–903. 
16: Cieslinska A, Milchwissenschaft 2007, 62, 125–127.  

17: Cieslinska A, J. Food Sci. Nutr. 2012, 63, 426–430.  

18: He M, Sun J, Nutr J. 2017;16(1):72  

19: Jianqin S, Nutr J 2016;15:45.  

20: Deth R, Nutr J. 2016; 15:82.  

21: Wasilewska J, Sienkiewicz-Szlapka E, Kuzbida E et al. Neuropeptides. 2011;45:189-95.  

22: Sun Z, Zhang Z, Wang X, Cade R, Elmir Z, Fregly M. Peptides. 2003;24:937-943. 

23: Kost NV, Sokolov OY, Kurasova OB, Dmitriev AD, Tarakanova JN, Gabaeva MV, et al. Peptides. 2009;30:1854-1860.  

24. Reichelt KL, Knivsberg AM. Nutr Neurosci. 2003;6:19-28.